Landbruk

http://www.regjeringen.no/nb/tema/mat_fiskeri_og_landbruk.html?id=924

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd.html?id=627

http://www.landbruksdirektoratet.no/

http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/

http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Rogaland/Dette-hjelper-vi-deg-med1/Dette-hjelper-vi-deg-med/     (Rogalandskontoret)

http://fylkesmannen.no/rogaland

http://www.nationen.no/landbruk/

http://www.gardsdrift.no/

http://www.norsklandbruk.no/

http://www.skogoglandskap.no/

http://www.tine.no/

http://www.felleskjopet.no/

http://www.nortura.no/

http://www.mattilsynet.no/

http://www.ssb.no/jordbruk/

http://www.bondelaget.no/

http://www.smabrukarlaget.no/

http://www.nsg.no/

http://www.bondevennen.no/

http://www.lr.no/

http://rogaland.lr.no/

http://dagrosidalane.no/

http://www.temakart-rogaland.no

http://www.brreg.no/     (Brønnøysundregistrene)

 

Jordloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19950512-023.html

 

Konsesjonsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20031128-098.html

 

Odelsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19740628-058.html

 

Plan- og bygningsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html

 

Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20030704-0951.html

 

Forskrift om kvoteordning for melk

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20111223-1502.html

 

Forskrift om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ld/ld-20040204-0448.html&dep=ld&titt=milj%d8tiltak&

 

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20020322-0283.html

 

Forskrift om velferd for småfe

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20050218-0160.html

 

Forskrift om hold av storfe

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040422-0665.html

 

Forskrift om hold av svin

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20030218-0175.html

 

Forskrift om hold av høns og kalkun

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20011212-1494.html

 

Naturviterne

http://www.naturviterne.no/

 

Planter

http://botanikk.no/